DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการ ทส. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 5 ก.พ. 2567
  • 399
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการ ทส. ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิพนธ์ จำนงค์สิริศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) พร้อมด้วยนายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผต.ทส.) ลงพื้นที่ตรวจราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกอง สถาบัน สำนัก ส่วน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผ่านระบบออนไลน์
          ในการนี้ คณะผู้ตรวจราชการได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนตามประเภทการบริหารจัดการ รวมถึงการดำเนินงานตามข้อเสนอความเห็นเชิงนโยบายจากการตรวจราชการ การดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.และปกท.ทส. การดำเนินโครงการสำคัญตามภารกิจของหน่วยงาน และการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสำคัญร่วมกัน ทั้งนี้ กรม ทช. ได้รายงานผลการดำเนินโครงการที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการสำรวจสถานภาพทรัพยากรปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำของประเทศไทย โครงการระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุณภาพน้ำทะเล เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ปาชายเลน และป้องกันไฟป่า นอกจากนี้ ผต.ทส. กำชับให้ ทช. เร่งติดตามการจัดทำแผนปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ ในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 1.การกัดเซาะชายฝั่ง 2.ขยะทะเล และ 3.ปะการัง/สัตว์ทะเลหายาก ตลอดจนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และการจัดทำกฎหมายลำดับรองอีกด้วย

 

 

 

 


เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง