DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ บลูคาร์บอน ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง

  • 6 ก.พ. 2567
  • 331
กรมทะเล ร่วมกับ บลูคาร์บอน ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง

          วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสมาคมบลูคาร์บอน โซไซตี้  (BCS) ประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2567 โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายสันติ นิลวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้บริหารจากสมาคมบลูคาร์บอน โซไซตี้ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือถึงความคืบหน้าการดำเนินการเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ตามแนวทางคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ พร้อมกันนี้ อธิบดีฯ แจ้งให้ทราบถึงวาระพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หญ้าทะเลเสื่อมโทรมและรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่เกาะมุกด์ อ.กันตัง จ.ตรัง รวมถึงติดตามโครงการเตรียมจัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อีกด้วย

เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง