DMCR NEWS

กรมทะเล จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566

  • 29 ก.พ. 2567
  • 789
กรมทะเล จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566

          วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตลอดจนคณะกรรมการฯ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบีบี 201 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566 ถึงสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศฯ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลปัจจัยขับเคลื่อน สถานการณ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผลกระทบ การดำเนินงาน และประเด็นปัญหา ปี พ.ศ. 2566 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2566 โดยภายหลังการประชุมกรม ทช. จะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติพิจารณา ต่อไป

 

 

 


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง