DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับ Deltares หารือโอกาสในการร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน Deltas และพื้นที่ชายฝั่ง

  • 31 มี.ค. 2567
  • 328
กรม ทช. ร่วมกับ Deltares หารือโอกาสในการร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน Deltas และพื้นที่ชายฝั่ง

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง นางสาววราริน วงษ์พานิช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือโอกาสในการร่วมมือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความรู้ โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้าน Deltas และพื้นที่ชายฝั่ง (International Panel on Deltas and Coastal Areas (IPDC))ในการนี้มี Mr. Tjitte Nauta ผู้จัดการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้แทนจาก Deltares องค์กรไม่แสวงหากำไรจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิบดี ชั้น 9 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่ง คุณภาพน้ำทะเล ภายใต้หลักการ Nature-based Solutions โดยผู้แทน Deltares ได้นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรในประเทศต่างๆ รวมทั้งในประเทศไทย อีกด้วย

 

 


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง