DMCR NEWS

"อธิบดีกรมทะเล บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ Nets up ถึงประเด็นปัญหาการสร้างคุณค่า "อวนประมง" ที่ไม่ใช้แล้ว สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักเศษฐกิจหมุนเวียน

  • 31 มี.ค. 2567
  • 243
"อธิบดีกรมทะเล บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ Nets up ถึงประเด็นปัญหาการสร้างคุณค่า "อวนประมง" ที่ไม่ใช้แล้ว สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักเศษฐกิจหมุนเวียน

          วันที่ 28 มีนาคม 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้บันทึกเทปสัมภาษณ์ โครงการ Nets up ของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องเกียรติยศ ชั้น 9 กรม ทช. ถึงประเด็นปัญหาเกี่ยวกับขยะทะเล และการสร้างคุณค่า "อวนประมง" ที่ไม่ใช้แล้ว สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ตามหลักเศษฐกิจหมุนเวียน ในโอกาสนี้ อทช. กล่าวว่า ปัจจุบันขยะทะเลนับเป็นอีกหนึ่งปัญหามลพิษในทะเลที่ไม่เพียงแต่ประเทศไทย แต่รวมถึงนานาประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ และร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดผลกระทบของขยะทะเลต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งอย่างเร่งด่วน เนื่องจากขยะเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะประเภทพลาสติก มีคุณสมบัติที่คงทนและย่อยสลายได้ยากสามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกด้วยอิทธิพลของคลื่นลมและกระแสน้ำในทะเลและมหาสมุทร จึงทำให้พบเห็นขยะทะเลได้ทั่วโลกแม้แต่ในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ขยะทะเลยังเป็นสาเหตุหลักของการป่วยและเสียชีวิตของสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์ โดยประเภทขยะที่พบว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ทะเลหายากส่วนใหญ่ ได้แก่ เศษเชือก และเศษพลาสติกอ่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทใช้ในกิจกรรมทางการประมง การเดินเรือ กิจกรรมชายฝั่ง และการพักผ่อน ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะประเด็นปัญหาด้านขยะทะเลที่กรมฯ กำลังดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ทั้งการศึกษาวิจัย การจัดกิจกรรมเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศทางทะเลอย่างมีส่วนร่วม รวมถึงความพยายามในการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการขยะทะเล เพื่อปิดวงจรชีวิตของขยะพลาสติก โดยการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบของขยะที่จะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวให้เห็นผลสำเร็จเป็นรูปธรรมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามหลักของการเป็นภาครัฐที่เปิดกว้าง (Open Government) โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีบทบาทในการช่วยกันแก้ไขปัญหา เช่น การนำอวนมาอัปไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขยะของภาคเอกชน ที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน ต่อไป


เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง