DMCR NEWS

กรมทะเล หารือกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ และ UNDP ติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลตามแนวอ่าวไทย

  • 27 พ.ค. 2567
  • 362
กรมทะเล หารือกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ และ UNDP ติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลตามแนวอ่าวไทย

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 (เวลา 13.30 น.) ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้การต้อนรับนายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และคณะ ในการนำทีมงานจากสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เข้าหารือในประเด็นการดำเนินงานโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ณ ห้องประชุมอธิบดี ทช. ชั้น 9 สำนักอธิบดี ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนี้ เป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP เพื่อบูรณาการการวางแผนและงบประมาณในการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศในทะเลและพื้นที่ชายฝั่ง โดยโครงการฯ ได้มุ่งเน้นเฉพาะพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนการปรับตัวในระดับท้องถิ่นร่วมกับกรมทะเล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้ เป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ที่มีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยทาง UNDP ได้เสนอว่า ขณะนี้ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสีน้ำเงิน หรือ Blue Economy ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมและให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางวิชาการ พร้อมแสวงหาแหล่งทุนในการดำเนินงานให้กับ ทช. รวมถึงการเสนอโครงการ Coral reef trust fund ซึ่งประเทศไทยถือเป็นแหล่งที่มีทรัพยากรปะการังที่อุดมสมบูรณ์และมีจำนวนมาก อีกทั้งเรื่องของ Plastic Pollution ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและจิตสำนึก ตลอดจนแรงจูงใจเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสาธารณชนให้หันมาใส่ใจในการจัดการมลพิษจากขยะพลาสติกต่อไป

 

 

 
          
          
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง