DMCR FACEBOOK

ทช. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทส. ครั้งที่ 1/2567

  • 19 มิ.ย. 2567
  • 179
ทช. ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ทส. ครั้งที่ 1/2567

         วันที่ 19 มิถุนายน 2567 นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในสีงกัด ทส. เข้าร่วม ในการนี้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายปานศักดิ์ ซินพรมราช ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร นางสาวระพีพรรณ ชุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการและประสานราชการ นางสาววรดา อินโท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นผู้แทนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคาร ทส.
        โดยที่ประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กรกฎาคม 2567 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น จังหวัดสระบุรี ซึ่งภายในงานได้วางภาพรวมการจัดกิจกรรม และพิธีเปิดบนเวที มีการเปิดวิดีทัศน์นำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในภาพรวม ทส. รูปแบบการนำเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ของแต่ละหน่วยงาน ประชาชนที่เข้าร่วมงาน มีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้พร้อมกันทั่วประเทศ รวมถึงการจัดนิทรรศการ โดยมีพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง