DMCR FACEBOOK

กรมทะเล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal 2.0

  • 19 มิ.ย. 2567
  • 156
กรมทะเล เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal 2.0

           วันที่ 19 มิถุนายน 2567 (เวลา 09.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เรื่อง การดำเนินการตามวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วภายใต้โครงการ MSPglobal (MSPglobal National Workshop on Implementation of MSP global Rapid Assessment Methodology) โดยมี ศ.ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการจัดทำการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทย Dr. Zhiwei Zhang ผู้แทนจาก IOC WESTPAC ดร.สุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสาวสุหทัย ไพรสานฑ์กุล ผู้อำนวยการส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ)
          สำหรับการจัดประชุม MSPglobal 2.0 ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างกระบวนการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลแห่งชาติ (MSP) ตลอดจนปรับปรุงการกำกับดูแลท้องทะเลระดับภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งมีการจัดการ และปกป้องอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุวาระ SDS 14.2 ในปี พ.ศ. 2030 การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติของ MSPglobal เป็นการนำเสนอร่างแรกของขั้นตอนที่ 1 และ 2 ของการประเมินอย่างรวดเร็วด้วยเทคนิค MSPglobal Rapid Assessment Methodology (RAM) และร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการ ตามขั้นตอนที่ 3 ของการประเมิน ประกอบด้วย การทำความเข้าใจวิธีการประเมินอย่างรวดเร็วของ MSPglobal ในประเทศไทย ทำความเข้าใจสถานภาพการดำเนินการ MSP ในประเทศไทยตามขั้นตอนที่กำหนด รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะนำถึงความก้าวหน้าของ MSP ในประเทศไทย โดยการประชุมนี้จะเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการประเมินและการดำเนินการ MSP ที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการจัดทำแผนที่นำทางที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนปฏิบัติการ MSP สำหรับประเทศไทยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง