DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ องค์กรไวล์ดเอด หารือ เรื่องโครงการอนุรักษ์ วิจัยและฟื้นฟูประชากรฉลามเสือดาว และหารือแนวทางในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ 2 องค์กร

  • 20 มิ.ย. 2567
  • 628
กรมทะเล ร่วมกับ องค์กรไวล์ดเอด หารือ เรื่องโครงการอนุรักษ์ วิจัยและฟื้นฟูประชากรฉลามเสือดาว และหารือแนวทางในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของ 2 องค์กร

          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ องค์กรไวล์ดเอด (WILDAID) ประชุมหารือ เรื่องโครงการอนุรักษ์ วิจัยและฟื้นฟูประชากรฉลามเสือดาว (Leopard Sharks Conservation Research and Recovery Project: LeoRaR) และหารือแนวทางในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 2 องค์กร โดยมีดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมฯ ในการนี้นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย ดร.เพชร มโนปวิตร ที่ปรึกษาองค์กรไวล์ดเอด และคณะ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กรม ทช. และผ่านระบบ VDO Conference

          โดย กรม ทช. เป็นหน่วยงานหลักในการ ศึกษา วิจัย และพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงพืชและสัตว์ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เกี่ยวกับแนวทางในการจัดการทรัพยากรฉลามอย่างยั่งยืนในประเทศไทยเพื่อสอดคล้องตามพันธกิจของกรม โดยฉลามเสือดาวได้รับ มติ ครม. เห็นชอบเป็นสัตว์คุ้มครองภายใต้ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป้คุ้มครอง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอในวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา อีกทั้งกรมฯ ได้มีการดำเนินการติดตามสถานะสัตว์ทะเลหายากประเภทสัตว์กระดูกอ่อนอย่างต่อเนื่องมายาวนาน ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว องค์กรทั้ง 2 หน่วยงาน หารือแนวทางในการขอความร่วมมือจากภาครัฐในการร่วมเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฉลามเสือดาว เพื่อสร้างพื้นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับฉลามเสือดาวเพื่อวางแผนแนวทางในการผลักดันเชิงนโยบายและการวางแผนการอนุรักษ์โดยอิงจากข้อมูลตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงแนวทางในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิซาการเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและผลักดันการอนุรักษ์และจัดการฉลามและกระเบนต่อไปในระยะยาว

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง