DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์ปะการัง เกาะหมาก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในพื้นที่

  • 20 มิ.ย. 2567
  • 447
กรมทะเล ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์ปะการัง เกาะหมาก เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในพื้นที่

          วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)พร้อมด้วยนายไพทูล แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับนายนพดล สุทธิธนกูล ประธานกลุ่มอนุรักษ์ ปะการัง เกาะหมาก จังหวัดตราด Koh Mak Coral Corservation Group และเจ้าหน้าที่กลุ่มอนุรักษ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และขอความเห็นชอบในการดำเนินการฟื้นฟูปะการังในบริเวณพื้นที่เกาะหมาก ตามที่ท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและคณะ ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจหญ้าทะเลและแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะหมาก จังหวัดตราด รวมทั้งร่วมประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะหมาก หลังจากได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน รวมทั้งการรับทราบปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับชุมชนในพื้นที่

           ทั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมากได้ดำเนินการเสริมสร้างเครือข่ายเพื่อให้ทุกภาคส่วนของชุมชนเกาะหมาก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่ จากเดิมมี 17 คน ปัจจุบันเพิ่มเป็น 51 คน และได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตราด และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดวางฐานปลูกปะการังไปแล้ว จำนวน 340 ก้อน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 เพื่อรอการปลูกฟื้นฟู โดยกลุ่มอนุรักษ์ปะการังเกาะหมาก จึงขอรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ และขอความเห็นชอบในการดำเนินการปลูกเพื่อเร่งฟื้นฟูปะการังบริเวณเกาะหมากให้ระบบนิเวศใต้ทะเลในพื้นที่กลับมาอุดมสมบูรณ์โดยเร็วต่อไป
          หลังจากนั้น ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดี ทช. ร่วมเป็นสักขีพยานให้กับ ด.ญ.อริสา ทองแตง ในการมอบเงินบริจาค จาก Below the Tides: ปะ ปลา ยูน หญ้า ณ เกาะหมาก ให้กับประธานกลุ่มอนุรักษ์ปะการัง เกาะหมาก จังหวัดตราดเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท สำหรับการระดมทุนรับบริจาคครั้งนี้ ผ่านแพลตฟอร์มเทใจดอทคอม เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังต่อไป

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: ณัฏฐพล หนูเทศ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง