DMCR NEWS

กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดชุมชนชายฝั่งปลอดขยะ

  • 4 ก.ค. 2567
  • 552
กรม ทช. จัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดชุมชนชายฝั่งปลอดขยะ

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย จัดประชุมคณะทำงานโครงการประกวดชุมชนชายฝั่งปลอดขยะ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีนางประภาพร ไหวพริบ ผู้อำนวยการส่วนบริหารโครงการชุมชนชายฝั่งและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะทำงานฯ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 (สทช. 1-10) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

          ฝ่ายเลขานุการนุการฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมเพื่อทราบถึงชุมชนชายฝั่งปลอดขยะ 10 ชุมชน ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มชุมชนชายฝั่งแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง (สทช.1) กลุ่มรักษ์ทะเลเสน่ห์บ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี (สทช.2) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปากน้ำปราณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สทช.3) กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลบ้านเกาะแรต จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สทช.4) กลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำและป่าชายเลน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา (สทช.5) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบ้านทองหลาง จังหวัดพังงา (สทช.6) กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บ้านมดตะนอย จังหวัดตรัง (สทช.7) กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงหอยแมลงภู่ หมู่ 8 ตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร (สทช.8) กลุ่มชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ จังหวัดปัตตานี (สทช.9) และกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบางลา/บางกา จังหวัดภูเก็ต (สทช.10) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการตัดสินการประกวดชุมชนชายฝั่งปลอดขยะดีเด่น จำนวน 3 รางวัล รางวัลชนะเริศ รางวัลรองอันดับหนึ่ง และรางวัลรองอันดับสอง นอกจากนี้ยังพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์การประกวด "ชุมชนชายฝั่งดีเด่น" ระดับจังหวัดในพื้นที่ 24 จังหวัด

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง