DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2567

  • 10 ก.ค. 2567
  • 106
กรม ทช. ร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2567

            วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 (เวลา 10.00 น.) นายชิดชนก สุขมงคล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายประกิจ วรรณุทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ โอกาสนี้มีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (เดิม) และประชุมผ่านระบบ VDO Conference (Zoom)
            ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานให้ประธานและที่ประชุมทราบถึงเรื่องสืบเนื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน จำนวน 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีเขื่อนหัวนาและเขื่อนราษีไศล กรณีปัญหาแรงงาน กรณีปัญหาาที่ดินในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย กรณีปัญหาเขื่อนปากมูล และกรณีการแก้ไขปัญหาป่าไม้และที่ดินในรูปแบบนิคมสหกรณ์ โดยการดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วนจำนวน 4 กรณี ดังนี้ 1.กรณีปัญหาเขื่อนโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ 2.กรณีปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากแผนปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่าชายเลนตามนโยบายทวงคืนผืนป่าชายเลน ท้องที่หมู่ที่ 9 บ้านปากน้ำท่าเคย ตำบลท่เคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.กรณีปัญหาที่สาธารณประโยชน์ โคกหนองเหล็ก ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และ 4.การแก้ไขปัญหากรณีการตัดโค่นต้นยางพาราในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน กรณีปัญหาชุมชนหัวท่า - ท่าต้นโค บ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต กรณีปัญหาพื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส และกรณีปัญหาป่าชายเลนชุมชนชายฝั่ง บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลป้าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อหาข้อสรุปและติดตามแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง