DMCR FACEBOOK

กรมทะเล จัดกิจกรรม “เก็บขยะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในระบบนิเวศน์ชายฝั่ง” ภายใต้งบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง

  • 9 ก.ค. 2567
  • 94
กรมทะเล จัดกิจกรรม “เก็บขยะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในระบบนิเวศน์ชายฝั่ง” ภายใต้งบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง

                  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ออกพื้นที่ติดตามงบอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง โดย นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงความเป็นมาของงบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง นายชัชนรินทน์ ชัชวงศุ์วาลย์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนกล่าวขอบคุณชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฯ พร้อมนี้เจ้าหน้าที่ สทช.3 ร่วมลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ในกิจกรรม “เก็บขยะ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในระบบนิเวศน์ชายฝั่ง”โดยกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลน บางตะบูน ณ บริเวณ ม.2 ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การเก็บขยะบริเวณชายฝั่ง เก็บขยะพื้นที่ป่าชายเลน และปล่อยพันธุ์ปลากะพง จำนวน 1,500 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง