DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ถกแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชน

  • 4 ก.พ. 2559
  • 1,632
อธิบดี ทช. ถกแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชน

               เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ครั้งที่ 1/2559 วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ประกอบคณะอนุกรรมการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 20 กว่าหน่วยงาน เข้าร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

        

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง