DMCR MULTIMEDIA

กรมทะเลฯ จับมือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก ผสานความร่วมมือด้านวิชาการ พร้อมต่อยอดเพื่ออนาคตทะเลไทย

  • 19 ส.ค. 2563
  • 29

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน และลงนามร่วมกับ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้มีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากทั้ง 3 หน่วยงาน เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ นับเป็นก้าวที่สำคัญและยืนยันได้ว่า การพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยจะสามารถเดินหน้าได้อย่างก้าวกระโดด จนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาประเทศ อีกทั้งส่งเสริมงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ให้ประสบความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ร่วมกันต่อไป ในโอกาสนี้ อธิบดี ทช. ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ และ ศ.น.สพ.ดร. รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช เนื่องจากเป็นผู้ที่ประกอบคุณงามความดี อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (6)