DMCR MULTIMEDIA

รองอธิบดี ทช. ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะมันในจ.ระยอง

  • 26 เม.ย. 2565
  • 37

วันที่ 25 เมษายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการระบบนิเวศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง พร้อมด้วย ดร.สนใจ หะวานนท์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน นายสุเทพ เจือละออ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก คุณแนนซี่ ลิน กิ๊บสัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิรักสัตว์ป่า คุณศิริพร ศรีอร่าม ที่ปรึกษาโครงการ Dow and Thailand Mangrove Alliance และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรม ทช. ในการนี้ ได้ร่วมกันหารือแนวทางการเสนอเกาะมันในเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล แนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน รวมถึงรูปแบบและแนวทางการจัดการขยะทะเลเกาะมันใน ซึ่งกรม ทช. มูลนิธิรักสัตว์ป่า และโครงการ Dow and Thailand Mangrove Alliance มีการบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันก่อนหน้านี้ เพื่อประสานความร่วมมือทั้งการศึกษาวิจัย การเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เกาะมันใน จ.ระยอง ตั้งอยู่บนพื้นที่ 137 ไร่ เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง แหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ เรื่องเต่าทะเลไทย รวมถึงช่วยชีวิตเต่าทะเล อีกทั้งยังมีป่าสมบูรณ์ ซึ่งเป็นป่าดิบแล้ง และป่าชายหาด ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอให้เป็นพื้นที่คุ้มครองด้วย