DMCR NEWS

ทช.ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

  • 5 ต.ค. 2560
  • 1,209
ทช.ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

          วันนี้ 5 ต.ค.60 (เวลา 13.30 น.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2560 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เป็นประธาน ในโอกาสนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดส่งให้รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ใช้ประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ คือ 1.รายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นอนุกรรมการในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพิจารณานำเสนอให้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการต่อไป 2.แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทภายใต้ภารกิจของกระทรวง 3.ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ

    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง