DMCR NEWS

ประชุมพิจารณาข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

  • 9 ต.ค. 2560
  • 761
ประชุมพิจารณาข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์สารสนเทศ (กองแผนงาน) จัดประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ตามข้อสั่งการของท่านอธิบดี โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีผู้แทนจากสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กองบริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่ง และ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๖ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลในพื้นที่และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนในอนาคต (รายตำบล อำเภอ จังหวัด) แล้วนำมาประกอบกับข้อมูลจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้จัดทำไว้ในเบื้องต้น และให้ส่งรวบรวมที่ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองแผนงาน เพื่อสรุปและจัดทำข้อมูลรายจังหวัดเสนอกรมภายในเดือนตุลาคมนี้ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง