DMCR NEWS

ทช.จัดแถลงข่าวผลงานกรมฯ

  • 28 ก.ค. 2557
  • 2,585
ทช.จัดแถลงข่าวผลงานกรมฯ

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จัดแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้มีประเด็นคือ การจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเล ภายใต้ชื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล (Go-Eco Phuket) ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 และจัดโครงการประชาอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ จังหวัดระยอง ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 พร้อมกับรายงานผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามนโยบายของ คสช.ซึ่งมีประเด็นผลการปราบปรามผู้กระทำผิดด้านทรัพยากรป่าชายเลนและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งผลการศึกษาการกัดเซาะชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของวาฬบรูด้าด้วยเครื่องส่งสัญญาณดาวเทียม นำโดยนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายโสภณ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายบุญช่วย อรรถวรรธน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ นายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงชำนาญการ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ พร้อมสื่อมวลชน ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

 

      

      

      

   

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง