DMCR NEWS

สลก.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

  • 28 ก.ค. 2557
  • 1,227
สลก.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพในการทำงาน

               กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่าย ที่ 3 (จ.กระบี่) ร่วมกับโรงเรียนบ้านคลองยาง จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ให้นักเรียนร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 1,000 กล้า และปลูกโดยใช้เมล็ดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน จำนวน 500 ฝัก ณ บริเวณบ้านคลองยาง หมู่ที่ 2 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัด

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง