DMCR NEWS

รองอธิบดีฯ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม

  • 5 มิ.ย. 2561
  • 319
รองอธิบดีฯ ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 311 อาคารรัฐสภา 2 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสิรภพ พูนเพชร หัวหน้ากลุ่มนิติการ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการคมนาคมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อติดตามการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และหารือแนวทางการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ.2560 ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ในการนี้ รองอธิบดีกรม ทช. ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมไว้ว่า ในส่วนของกรมฯ มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มาตรา 17 ที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงแจ้งถึงกรมเจ้าท่าผ่านที่ประชุมว่าก่อนจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ล่วงล้ำลำน้ำ ควรจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมฯ ก่อน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นเหตุให้ต้องรื้อถอนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง