DMCR INFOGRAPHIC

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นทั้ง 23 จังหวัด

  • 20 มิ.ย. 2561
  • 1,574
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นทั้ง 23 จังหวัด

จากการศึกษาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นทั้ง 23 จังหวัด สามารถแบ่งพื้นที่ตามระดับความรุนแรงของการกัดเซาะเป็น 3 ระดับ ได้แก่ พื้นที่วิกฤต 48 พื้นที่ พื้นที่เร่งด่วน 160 พื้นที่ และพื้นที่เฝ้าระวัง 98 พื้นที่ ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและรัฐ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการติดตามประเมินการเปลี่ยนแปลงแนวเขตกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่วิกฤต (พ.ศ.2558)

ดาวน์โหลด

ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นทั้ง 23 จังหวัด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.09 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46