DMCR NEWS

ทช.ร่วมประขุมเตรียมพร้อมรับหัวหน้าส่วนราชการ

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 315
ทช.ร่วมประขุมเตรียมพร้อมรับหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเตรียมการจัดนิทรรศการ การผลิตวีดีทัศน์ และการจัดทำสไลด์ประกอบการบรรยาย เพื่อใช้ประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายโสภณ ทองดี รองอธิบดี พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารืออย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมเนื้อหาที่สำคัญเพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ ได้แก่
การแก้ไขปัญหาขยะทะเลและการจัดการขยะทะเล การแก้ไขปัญหาคนอยู่กับป่า การจัดการน้ำ อนาคต 20 ปี ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง