DMCR NEWS

Thai Youth Environment Forum 2018

  • 27 มิ.ย. 2561
  • 854
Thai Youth Environment Forum 2018

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานเสวนาพลังเยาวชนไทยกับทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการเยาวชนไทยกับสิ่งแวดล้อม (Thai Youth Environment Forum 2018) โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการเสวนาพร้อมตอบข้อคิดเห็นแก่น้องๆเยาวชน เพื่อระดมความคิดเห็นของเยาวชนเกี่ยวกับผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และร่วมศึกษาแนวทางในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ทส. เข้าร่วมรับฟังการเสวนา ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง