DMCR NEWS

ทช. ชี้แจงประเด็นแฟนเพจ “ต้องแฉ” ให้ตรวจสอบจัดที่ดินทำกินท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช

  • 10 ก.ค. 2561
  • 9,326
ทช. ชี้แจงประเด็นแฟนเพจ “ต้องแฉ” ให้ตรวจสอบจัดที่ดินทำกินท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอชี้แจงประเด็นตามที่ปรากฎในข่าวแฟนเพจ “ต้องแฉ” ให้ตรวจสอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. ที่มาของปัญหา
กรณีข่าวแฟนเพจ “ต้องแฉ” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรในเขตพื้นที่ป่าชายเลน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช/ โดยอ้างว่าโครงการดังกล่าวเป็นการจัดสรรพื้นที่ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินแต่มีนายทุนบุกรุกพื้นที่โดยใช้รายชื่อญาติพี่น้องและเพื่อนเข้ามาสวมสิทธิ์รายละ 300-500 ไร่/ ทั้งนี้ชาวบ้านที่ไม่มีที่ดินทำกินต่างไม่ทราบว่ามีโครงการดังกล่าว 

2.ข้อเท็จจริง/สภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
รัฐบาลมีนโยบายจัดที่ดินทำกิน ในที่ดินของรัฐทั่วประเทศ ซึ่งมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีแนวทางการจัดที่ดินทำกิน ตามขั้นตอน ดังนี้
   2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ในการจัดหา สำรวจ คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ให้ความเห็นชอบ แล้วส่งให้ คทช.จังหวัด ดำเนินการ
   2.2 กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัด ยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนตามพื้นที่เป้าหมายที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเสนอ และเมื่อจังหวัดได้รับอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน จากกรม ทช. แล้ว คณะอนุกรรมการจัดที่ดินพิจารณาจัดคนลง ตามบัญชีรายชื่อราษฎรผู้ครอบครองพื้นที่ ที่ คทช. จังหวัด พิจารณาคัดเลือกเสนอ
   2.3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม พัฒนาอาชีพราษฎรที่ได้รับการจัดที่ดิน

3.การแก้ไขปัญหา 
พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีโครงการดังกล่าว ซึ่งดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่ป่าชายเลนตามขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
   1) ในการจัดหาพื้นที่เป้าหมายสำหรับการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้นำผลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ หลักวิชาการ และนโยบายของรัฐ  รวมทั้งแนวทางการจัดการป่าชายเลนโดยการมีส่วนร่วม โดยจำแนกพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
       1.1) พื้นที่ที่จัดที่ทำกินให้ผู้ครอบครองอยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
       1.2) พื้นที่ที่จัดที่ทำกินให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง ตามหลักเกณฑ์ฯ คทช.
       1.3) พื้นที่เพื่อรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง
   2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดหาที่ดินเป้าหมายและจัดทำข้อมูลพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติร่วมกับอำเภอท้องที่ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับสมัครราษฎรผู้ครอบครองอยู่เดิมเข้าร่วมโครงการ. ทั้งนี้คุณสมบัติของราษฎรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
   3) กรม ทช. เสนอพื้นที่เป้าหมายให้ คทช. จังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว จึงแจ้งจังหวัดนครศรีธรรมราชยื่นขออนุญาตใช้ประโยชน์
   4) กรม ทช. ออกหนังสืออนุญาตฯ ให้จังหวัดนครศรีธรรมราช แล้ว จำนวน 9,814–1-04 ไร่ 643 แปลง สำหรับในท้องที่หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก จำนวน 2,092 ไร่ 108 แปลง และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ 2580/2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม. 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการจัดที่ดิน เพื่อพิจารณารายชื่อ ราษฎรที่มีคุณสมบัติ และจัดคนลงรายแปลง โดยมีนายอำเภอท้องที่เป็นประธานและผ่านการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้านแล้ว  
   5) ที่ประชุม คทช. จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายชื่อราษฎร ที่ได้รับความเห็นชอบตามข้อ 3 ทั้งหมดแล้ว โดยจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้วตามที่ครอบครองจริง แต่ไม่เกิน 30 ไร่ต่อราย ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  
   6) พื้นที่สำหรับจัดที่ทำกินให้ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เสนอพื้นที่ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ฯ ต่อไปแล้ว

สามารถชม Live การชี้แจงโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ที่ https://www.facebook.com/DMCRTH/videos/1720059284708228/

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง