DMCR NEWS

ทช.จัดประชุม Extra-ordinary Meeting of COBSEA (IGM)

  • 19 ส.ค. 2557
  • 1,395
ทช.จัดประชุม Extra-ordinary Meeting of COBSEA (IGM)

       19 สิงหาคม 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือกับสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ จัดประชุม Extra-ordinary Meeting of COBSEA (IGM) ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล เป็นผู้แทนจากกรมฯ พร้อมด้วย

       นายธนา ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางเสาวลักษณ์ วิญญูนันทกุล หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนประเทศสมาชิก 9 ประเทศ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องการเพิ่มเงินสมทบให้กับ COBSEA เนื่องจากประเทศไทยจะต้องเพิ่มเงินสมทบกองทุน COBSEA จากปีละ 20,900 ดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีละ 42,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทยต่อไป โดยทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในฐานะเจ้าของเรื่องจะนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรักษาความสงบสุขแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป

  

  

  

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง