DMCR NEWS

ทช. หารือร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

  • 6 ธ.ค. 2561
  • 177
ทช. หารือร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยน และศึกษาเรียนรู้ แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ศักยภาพและข้อจำกัดต่อวิถีชีวิตและการผลิตของประมงพื้นบ้านในประเทศไทย โดยมีคณะผู้บริหาร และนักวิชาการจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” คือ เศรษฐกิจฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิ การเป็นแหล่งอาหาร แร่ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การท่องเที่ยว การขนส่ง และภาคบริการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้รับการประสานงานจากองค์กร SNEHA ซึ่งเป็นภาคประชาสังคมจากประเทศอินเดีย ทำงานร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการด้านการส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้ และสนับสนุนเครือข่ายองค์กรประชาชน ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยทำงานกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านในด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมงานที่เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงิน จึงได้เข้าหารือกับคณะผู้บริหาร และนักวิชาการของกรม ทช. เพื่อประโยชน์ในด้านการทำงานร่วมกับเครือข่ายประมงนานาชาติต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง