DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM)

  • 6 ธ.ค. 2561
  • 478
ทช. จัดประชุมรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งทุ่นกักขยะ (BOOM)

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุม เรื่อง ทุ่นกักขยะ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับภาคเอกชน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่จากกรม ทช. รวมถึงหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ SCG Chemicals และ Coca Cola เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรม ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งทุ่นกักขยะตามโครงการศึกษาปริมาณขยะลอยน้ำ บริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร เป็นทุ่นยาว 20 เมตร 3 จุด และปากแม่น้ำเจ้าพระยา จ.สมุทรปราการ เป็นทุ่นยาว 40 เมตร 2 จุด โดยติดตั้งไว้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเก็บรวบรวมขยะที่ลอยน้ำมา แล้วคัดแยกศึกษาประเภทและปริมาณขยะจากแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเล พร้อมทดสอบประสิทธิภาพของทุ่นกักขยะ และจะขยายผลการดำเนินการไปยังปากแม่น้ำสายอื่นทั่วประเทศ พร้อมนี้ได้กำหนดแผนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของประเทศ อันจะนำไปสู่การลดปริมาณขยะทะเล อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง