DMCR NEWS

อทช. ติวเข้ม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 1

  • 8 ก.พ. 2562
  • 247
อทช. ติวเข้ม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุ่น 1

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุม เรื่อง “การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ที่กำหนดใหม่ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาความรู้ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎหมาย หลักเกณฑ์และแนวทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาจากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายใน และแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ และราคากลาง ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี การขอจำหน่าย การรื้อถอน และการโอนครุภัณฑ์

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง