DMCR NEWS

ทช. หารือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

  • 26 ก.พ. 2562
  • 229
ทช. หารือการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.) ในฐานะกรรมการฯ พร้อมด้วยนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาการประกาศพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์จังหวัดระนอง ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 และรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 (ด้านป่าชายเลน)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง