DMCR NEWS

ทช. ประชุมนโยบายผู้บริหาร ทส. พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน

  • 2 ต.ค. 2562
  • 417
ทช. ประชุมนโยบายผู้บริหาร ทส. พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน

       วันที่  2  ตุลาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมผู้บริหาร  ครั้งที่ 8/2562 โดยมีนายโสภณ  ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นประธาน  ในการนี้  นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์  สุรัสวดี  รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมในครั้งนี้  ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ  ประจำปี  2562  จากนั้น อธิบดี ทช. ได้นำนโยบายของผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบให้แก่ผู้บริหารในสังกัดกรมฯ เช่น  การลด ละ เลิก ใช้พลาสติก การจัดการปัญหาขยะทะเลอย่างเป็นระบบ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การสร้างความก้าวหน้าในสายงาน  การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ในโอกาสเดียวกันนี้  อธิบดี  ทช.  ได้กล่าวเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร  การปรับปรุงโครงสร้างกรม การบูรณาการทำงานร่วมกันด้านการป้องกันและปราบปรามป่าชายเลนและทะเล  การพัฒนากฎหมายลำดับรองและการรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เพื่อให้การดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง