DMCR NEWS

ทช. ร่วมหารือกับ สทอภ. ในการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

  • 4 ต.ค. 2562
  • 491
ทช. ร่วมหารือกับ สทอภ. ในการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน

      วันที่ 4 ต.ค. 2562 ที่ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมหารือการแปลภาพถ่ายดาวเทียมพื้นที่ป่าชายเลน กับนายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งจากกรม ทช. และ สทอภ. เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ 
            สำหรับการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาติดตาม ตรวจสอบ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนโดยการแปลจากภาพถ่ายดาวเทียม พัฒนา Algorithm ในการอ่านแปลและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นทีป่าชายเลนจากภาพถ่ายดาวเทียม รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบติดตามระวังและประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง