DMCR NEWS

อทช. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ – ตั้งศูนย์วิจัย แก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย

  • 8 ต.ค. 2562
  • 757
อทช. ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ – ตั้งศูนย์วิจัย แก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทย

         เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการความร่วมมือในการทำวิจัยขยะพลาสติกในทะเล พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ความความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล ผู้อำนวยการสมาคมการตลาดเพื่อการเกษตรและอาหารแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก และประธานคณะทำงานด้านอาหารและเกษตร องค์การสหประชาชาติ เอเชียแปซิฟิก (UN-AFMA-FAO Annex) และนายคาซูโอธ ทาเคอุชิ ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) เป็นประธานร่วมกัน ในการนี้มีผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 
          ภายใต้โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมควบคุมมลพิษ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และองค์การสหประชาชาติ เอเซียแปซิฟิก (UN-AFMA-FAO Annex) พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง มหาวิทยาลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งเป้าหมายหลักของโครงการนี้ เพื่อลดปริมาณขยะทะเลในน่านน้ำไทย โดยเฉพาะขยะพลาสติก ให้สอดคล้องกับ SDGs14 อันเป็นการปกป้องและอนุรักษ์ทะเลและทรัพยากรในทะเลไทย ผ่านการศึกษาวิจัย การมีส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึก และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง รวมถึงการจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการเฝ้าระวัง ตรวจติดตาม และป้องกันปัญหามลพิษจากขยะทะเลและขยะพลาสติกในน่านน้ำไทย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง