DMCR NEWS

คนรักษ์ป่าเฮ!! ครม. ประกาศเห็นชอบให้ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

  • 4 มี.ค. 2563
  • 3,102
คนรักษ์ป่าเฮ!! ครม. ประกาศเห็นชอบให้ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ”

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 10/2563 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ โดยมีการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเรื่องกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนแห่งชาติ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2534 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงมีพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง 
          อีกทั้ง ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมติคณะรัฐมนตรี (วันนี้) วันที่ 3 มีนาคม 2563 ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ทั้งนี้ เพื่อกำหนดวันเชิงสัญลักษณ์ ใช้ในการรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้น้อมรำลึก และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษา ปลูก ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ตลอดไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง