DMCR NEWS

ทช. ประชุมการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

  • 10 เม.ย. 2563
  • 1,726
ทช. ประชุมการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล

          วันที่ 10 เมษายน 2563  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยส่วนป้องกันและปราบปรามทางทะเล กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดประชุม Tabletop Exercises เพื่อซักซ้อมเหตุการณ์เสมือนจริงการจัดเก็บข้อมูลในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol) โดยมีนายปิ่นสักส์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
         การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าเกี่ยวกับแบบฟอร์มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล (Smart marine patrol) รวมถึงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานโดยได้ให้กำหนดเหตุการณ์เสมือนจริงขึ้นมาเพื่อให้เห็นลักษณะขั้นตอนของการดำเนินงานและเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการกรอกข้อมูลของการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล ทั้งนี้ได้ร่วมกันปรับแบบฟอร์มการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล และรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง