DMCR NEWS

สทช.6 เร่งซ่อมบำรุงกระชังอนุบาลหวังเพิ่มปริมาณเต่าทะเล

  • 10 เม.ย. 2563
  • 427
สทช.6 เร่งซ่อมบำรุงกระชังอนุบาลหวังเพิ่มปริมาณเต่าทะเล

        วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6(สทช.6) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดพังงา ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ซ่อมแซมโครงสร้างกระชังลอยน้ำที่ชำรุด ให้พร้อมใช้งานสำหรับเป็นสถานที่อนุบาลลูกเต่าทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูเต่าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งผลจากการดำเนินงานติดตามสำรวจการอนุบาลลูกเต่าทะเลในกระชัง ณ บริเวณพื้นที่เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 วางมาตรการเตรียมการขยายพื้นที่บ่อสำหรับอนุบาลและเพิ่มจำนวนเต่าทะเล เพื่อปล่อยคืนสู่ระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธ์อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง