DMCR NEWS

ทช. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

  • 6 พ.ค. 2563
  • 1,384
ทช. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ ศบปล. จังหวัดตรัง, ศอปล.ที่ 23 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ซึ่งตรงกับ “วันวิสาขบูชา” ของทุกปี โดยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายไมตรี แสงอริยนันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7 และเจ้าหน้าที่กรม ร่วมปลูกไม้ตะเคียนทองและไม้มะค่าโมง จำนวน 108 ต้น บริเวณหน้าสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 7 อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
          จากนั้น ได้แจกจ่ายและมอบกล้าไม้ป่าชายเลนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นำไปปลูกในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ดังเดิม อีกทั้งยังได้กระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ทั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 48 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง