DMCR NEWS

ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณอันเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 19 พ.ค. 2563
  • 2,455
ทช. มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณอันเป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” ตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” พ.ศ.2560 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 ข้อ 5 (6) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่นๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายหมวดโท วิทวัส ยอแสง ผู้ช่วยผู้ตรวจการประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อทช. ได้รับมอบเงิน จำนวน 200,000 บาท สนับสนุนเข้ากองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง น้ำดื่มจำนวน 200 แพ็ค และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด เพื่อใช้ในการสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรทางทะและชายฝั่ง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง