DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 22 พ.ค. 2563
  • 2,261
ทช. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

          วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะรองประธาน พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และนายโสภณ ทองดี อธิบดี ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ทำเนียบรัฐบาล ตลอดจนคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา ร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ร่างระบบกลุ่มหาดประเทศไทย ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำแผน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ. ... ตามมาตรา 21 การปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด รวมถึงการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และการจัดทำรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ ประธานการประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง