DMCR NEWS

ทช. ประชุมหารือจัดทำแผนงานพัฒนากรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  • 2 มิ.ย. 2563
  • 881
ทช. ประชุมหารือจัดทำแผนงานพัฒนากรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

         วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามบัญชีท้าย พ.ร.ก ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทั้งนี้ ให้ทุกหน่วยงาน นำหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดโครงการตามหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง