DMCR NEWS

ทช. ประชุมหารือยุทธศาสตร์และนโยบายการใช้ที่ดินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 26 มิ.ย. 2563
  • 2,451
ทช. ประชุมหารือยุทธศาสตร์และนโยบายการใช้ที่ดินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 26 มิถุนายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมหารือยุทธศาสตร์และนโยบายการใช้ที่ดินทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรม ตลอดจนผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แนวโน้มการพัฒนาในอนาคต และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ของประเทศในภาพรวม

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง