DMCR NEWS

ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

  • 1 ก.ค. 2563
  • 912
ทช. จัดปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 ในพื้นที่ จังหวัดสมุทรปราการ

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการปฐมนิเทศโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กิจกรรมการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน ท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสืบสกุล หนูไชยา ผอ.สทช. 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เป็นชี้แจงรายละเอียดของโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19 ) พร้อมได้จัดสรรงบประมาณ งบกลางประจำปี 2563 ให้กรม ทช. เพื่อดำเนินโครงการจ้างงานให้ประชาชน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตราจ้างคนละ 9,000  บาทต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2563  สำหรับในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับงบประมาณ 6,750,000 บาท จำนวน   250  อัตรา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องตรงกันตามวัตถุประสงค์โครงการฯ ในทุกพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง