DMCR NEWS

อธิบดี โสภณ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” รุ่นที่ 2

  • 5 ส.ค. 2563
  • 1,253
อธิบดี โสภณ ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” รุ่นที่ 2

         วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธี และให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางการนำเป้าหมายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติ” ในการนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวง ทส.
         โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการระดับสูงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงานเชิงรุกสามารถนำไปสู่การบริหารงานในพื้นที่เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ ทส. ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่บ่งชี้ถึงความสามารถทางการบริหารงานในพื้นที่ทั้งในสถานการณ์ปกติและภาวะวิกฤติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ รมว.ทส. โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน ทั้งนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เข้าร่วม จำนวน 2 คน
 
 
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง