DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนครปฐม

  • 14 ก.ย. 2563
  • 442
ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนครปฐม

          วันที่ 14 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมร่วม ทส. กับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดนครปฐม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม โอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีกรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

          ทั้งนี้ รัฐมนตรี ทส. ร่วมรับฟังปัญหาจากหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐม เพื่อพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเน้นด้านการขนส่ง เมืองหลวงแห่งอาหาร และการท่องเที่ยว และเมืองแห่งสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงอายุ และบริบทโลก ในการสร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ อีกทั้งเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล้อม สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียม โดยนำศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางหลักในการดำรงชีวิตต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง