DMCR NEWS

ทช. จับมือ WWF ประเทศไทย หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดการขยะทะเล

  • 2 ต.ค. 2563
  • 2,356
ทช. จับมือ WWF ประเทศไทย หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดการขยะทะเล

          วันที่ 2 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) หารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาและจัดการขยะทะเล ร่วมกับ World Wide Fund for Nature (WWF) โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหารกรม ทช. และผู้แทนจาก WWF – ประเทศไทย เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 9 กรม ทช.


          สำหรับการหารือในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาถึงผลกระทบของขยะพลาสติกต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับแหล่งแม่น้ำธรรมชาติ ซึ่งมีโอกาสที่ขยะสามารถหลุดลอดลงสู่ทะเลได้มากกว่าบริเวณอื่น หากมีการจัดการขยะองค์รวมที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การจัดการขยะพลาสติกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน WWF – ประเทศไทย ดำเนินโครงการผ่านกรอบแนวคิด Plastic Smart Cities ใน 5 พื้นที่เทศบาล ได้แก่ เทศบาลหาดใหญ่ สงขลา สุราษฎร์ธานี เมืองป่าตอง และเมืองหัวหิน โดยมุ่งเน้นการจัดการขยะพลาสติกอย่างบูรณาการเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกที่หลุดลอดสู่ธรรมชาติลงร้อยละ 30 ในปี 2573 ทั้งนี้ ทช. และ WWF – ประเทศไทย ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งป้องกันและลดผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง