DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมเร่งรัดการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง พ.ศ.2564

  • 9 ต.ค. 2563
  • 2,188
ทช. จัดประชุมเร่งรัดการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง พ.ศ.2564

          วันที่ 9 ตุลาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเร่งรัดจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ  ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และกำหนดราคากลาง สำหรับโครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ภาพ/ข่าว โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง