DMCR NEWS

ทช. หารือเตรียมจัด “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

  • 16 พ.ย. 2563
  • 2,557
ทช. หารือเตรียมจัด “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

           วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน “โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยมีนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช.  นายอภิชัย เอกวนากุล รักษาราชการแทนรองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. สำหรับการประชุมในครั้งนี้  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ความพร้อมของงบลงทุน และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว โดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง