DMCR NEWS

อทช. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพย์ 2564

  • 4 ก.พ. 2564
  • 1,590
อทช. ร่วมลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพย์ 2564

      วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.)  เข้าร่วมการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานและมอบนโยบาย การลงนามในครั้งนี้เป็นการลงนามระหว่างผู้บริหารส่วนราชการและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ในฐานะผู้ทำคำรับรอง กับ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจ) ในฐานะผู้รับคำรับรอง 

    ทั้งนี้ คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (2) ร้อยละของการเบิกจ่ายในภาพรวมของส่วนราชการ (3) ร้อยละของการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับ ซึ่งกรม ทช. ได้ถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานระดับสำนัก/กองในสังกัด เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด และเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้ต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง