DMCR NEWS

กรมทะเล ประชุมหาข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

  • 7 เม.ย. 2564
  • 352
กรมทะเล ประชุมหาข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

          วันที่ 7 เมษายน 2564 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธานการประชุมเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (Environmental Checklist For Seawall and Revetment) ประกอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่ใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พ.ศ..... ในการนี้นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช. 
          ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการจัดทำมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดและเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และสมบูรณ์ ต่อไป
 
 
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง