DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ

  • 7 เม.ย. 2564
  • 342
กรม ทช. ร่วมการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ

          วันที่ 7 เมษายน 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยมีเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ที่ประชุมได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อข้อมูลศักยภาพและแนวทางการเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ปัจจุบัน พื้นที่ที่สามารถปลูกป่าเพิ่มได้ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมมอบหมาย ทช. ปม. อส. และ สผ. ปรับพื้นที่เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ปลูกป่าให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติสำหรับ ทช. ให้เพิ่มจาก 153,400 ไร่ เป็น 200,000 ไร่ พร้อมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 16 เมษายน 2564
 
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง